Lean Production

Lean production (ang. szczupła, chuda produkcja) to jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania produkcją, która została opracowana i po raz pierwszy użyta w japońskiej firmie Toyota, przez szefa produkcji firmy Taiichi Ohno, a Toyota Production System (TPS) Toyota Production System (TPS) Filozofia organizacji produkcji i logistyki w Toyota Motor Company. Pierwowzór Lean Manufacturing. pl.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System został uznany za pierwszy „odchudzony” system wytwórczy, nazywając go Lean Manufacturing Lean Manufacturing: określa filozofię produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami. W praktyce pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz zdecydowanie niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem. . Opiera się na dwóch filarach, a są to: Just in time oraz Just-in-time (JIT): „dokładnie na czas”. Strategia zarządzania zapasami stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcje poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanymi z nimi kosztami. Kluczowe elementy JIT to: flow (przepływ), pull (ciągnięcie), standard wor (praca standaryzowana) oraz takt time (czas taktu). Jidoka Jidoka: system wykrywania błędów (po wykryciu błędu automatycznie zatrzymywane są maszyny i linie w celu uniknięcia produkowania bubli i niezakłócania przepływu w dalszej części strumienia).

Koncepcja TPS TPS: Toyota Production System. Filozofia organizacji produkcji i logistyki w Toyota Motor Company. Pierwowzór Lean Manufacturing. pozwala – w dużym uproszczeniu – na wytwarzanie produktów najwyższej jakości przy możliwie najniższych kosztach, wynikających z minimalizacji procesów związanych z niepotrzebnym magazynowaniem części i produktów Muda Muda: japońskie słowo: Marnotrawstwo: wszystkie czynności, które nie powiększają wartości z punktu widzenia klienta. Patrz 3M. oraz w sposób punktualny i w odpowiednim czasie, czyli wtedy, kiedy dany produkt jest potrzebny Just-in-time (JIT) Just-in-time (JIT): „dokładnie na czas”. Strategia zarządzania zapasami stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcje poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanymi z nimi kosztami. Kluczowe elementy JIT to: flow (przepływ), pull (ciągnięcie), standard wor (praca standaryzowana) oraz takt time (czas taktu).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_(produkcja)
Lean Production Lean Production: (ang. szczupła, chuda produkcja) to jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania produkcją, która została opracowana i po raz pierwszy użyta w japońskiej firmie Toyota Motors Company. polega na unikaniu trzech rodzajów zjawisk 3M 3M: Muri – nadwyrężenie i trudności, Mura – nieregularność, Muda – marnotrawstwo). Trzy podstawowe rodzaje nieefektywnych działań w szczupłym zarządzaniu.
1. MURI - nieuzasadnionej standaryzacji pracy,
2. MURA – niezgodności działań,
3. MUDA - marnotrawstwa (strat) produkcyjnych.
Kolejność w jakiej należy unikać tych zjawisk nie jest przypadkowa. Otóż aby przejść do unikania niezgodności działań, należy najpierw je odkryć, a służy temu unikanie nieuzasadnionej standaryzacji. Z kolei, aby uniknąć strat produkcyjnych, należy najpierw je odkryć, a służy temu unikanie niezgodności działań.
Cytat
Koszty nie istnieją po to, aby je kalkulować. Koszty istnieją po to, aby je redukować. "

Taiichi Ohno,
the Toyota Production System
Lean Production w systemie Saturn
Cytat
Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej."
Henry Ford

Podstawowe narzędzia Lean Production Lean Production: (ang. szczupła, chuda produkcja) to jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania produkcją, która została opracowana i po raz pierwszy użyta w japońskiej firmie Toyota Motors Company. Lean Production

5S
Polega na usuwaniu nieprzydatnych przedmiotów z miejsca pracy (1S), wizualnym umieszczaniu wszystkich potrzebnych rzeczy na swoim miejscu (2S) oraz na utrzymaniu zakładu pracy w nienagannej czystości (3S). Poprzez standaryzację wykonywania tych czynności (4S), dyscyplinę oraz ciągłe usprawnianie metod pracy (5S), tworzony jest trwały system zapewniający ład i porządek.

VSM (Value Stream Mapping) – Mapowanie strumienia wartości i analiza strat w nim występujących
Narzędzie pozwalające na wizualizację przebiegu procesu wytwarzania i przepływu informacji dla wybranej rodziny produktów.

SMED (Single Minute Exchange of Die) - Skracanie czasów przestawień (przezbrojeń) maszyn i urządzeń
Narzędzie, którego celem jest jak największe skrócenie (w dosłownym tłumaczeniu – do „jednocyfrowej liczby minut”) przezbrojeń maszyn oraz linii produkcyjnych, co pozwala zmniejszyć wielkość partii produkcyjnych, wielkość buforów i zapasów oraz szybko dostosowywać wielkość i asortyment produkcji do zmieniającego się popytu.

TPM (Total Productive Management) – Całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń
Narzędzie, którego celem jest mapowanie przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji i dostarczenia klientowi danego produktu lub grupy produktów.

Kanban
Rodzaj sygnału (najczęściej w postaci karty, tabliczki lub informacji elektronicznej), który przekazuje upoważnienie lub instrukcje dla procesu poprzedzającego do rozpoczęcia wytwarzania lub przemieszczenia wyrobów w procesie produkcyjnym. Jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym dla stworzenia i utrzymania systemu ssącego.

Kanban wykorzystywany w systemie Saturn
Pozwala on na precyzyjne określenie terminu zakończenia produkcji, a dzięki temu możliwe jest niwelowanie braków magazynowych, ale też zapasów, kolejek, bezczynności i zbędnych operacji.W tej sytuacji magazynowanie jest znikome, ponieważ wszelkie materiały od dostawców dostarczane są dokładnie na czas.

Six Sigma
Narzędzie poprawy jakości, przede wszystkim poprzez ograniczenie zmienności, przy pomocy narzędzi statystycznych.

Heijunka (Production Levelling) – Poziomowanie produkcji
Równoważenie wytwarzanego asortymentu produktów i ich ilości w taki sposób, aby spełnić wymagania klienta, a jednocześnie zminimalizować wielkość zapasów.

Hoshin kanri (Direction Management) – Wzmacnianie ogólnej zdolność organizacji – zarządzanie strategiczne
Kaskadowanie celów strategicznych na niższe poziomy organizacji przy pomocy planu, w którym zawarte są mierzalne cele, działania, terminy oraz mierniki.
Oprogramowanie IT - ERP Saturn
Do narzędzi bezwzględnie należy zaliczyć istniejące obecnie komputerowe systemy informatyczne - ERP ERP – Saturn: to systemy stworzone do szeroko pojętego zarządzania produkcją, które zapewniają pełną integrację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, począwszy od zaopatrzenia, poprzez obsługę zamówień klientów i ich planowanie (produkcja i spedycja), zarządzanie technologią i magazynami, na sprzedaży kończąc. Jest to rozwiązanie przygotowane z myślą o specyficznych wymaganiach produkcji i dystrybucji artykułów wariantowych. Opierają się one na nowoczesnych systemach zarządzania procesem produkcji: ERP (Enterprise Resource Planning, ang. planowanie zasobów przedsiębiorstwa), Lean Production (ang. szczupła, chuda produkcja) oraz Kanban. – Saturn, które wspierają istniejący przepływ informacji i zarządzania w przedsiębiorstwie.
Wprowadzanie Lean Manufacturing Lean Manufacturing: określa filozofię produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami. W praktyce pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz zdecydowanie niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem. wymaga zdobycia przez pracowników wszystkich szczebli często nowej wiedzy i nowych praktycznych umiejętności. Inwestowanie w ten sposób w pracowników wyzwala w nich zaangażowanie w działania wdrożeniowe.

Wielopoziomowe kalkulacje

Produkcja zgodna z zasadami Lean Management unika marnotrawstwa i skraca czas realizacji – w ten sposób możliwe jest zwiększenie produkcji i poprawa jakości przy jednoczesnej minimalizacji zapasów i zwiększonej zdolności dostawczej.
Cytat
Jakość to coś co zadowala, a nawet zachwyca klientów."
William Deming

Zalety Lean Management Lean Management: „szczupłe, odchudzone zarządzanie”. Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinela się w oparciu o zasady i narzędzia Toyota Production System (TPS).

  • Zwiększenie zdolności konkurencyjnej – dzięki redukcji kosztów, zmniejszenie rozrzutności i wyższa jakość;

  • Zwiększenie wydajności pracy, spłaszczenie hierarchii, skrócenie czasu podejmowania decyzji;

  • Zwrócenie większej uwagi na potrzeby i życzenia klientów;

  • Zwiększenie zadowolenia pracowników dzięki lepszej komunikacji miedzy kierownikami a podwładnymi;

  • Silniejszą motywację pracowników i ich utożsamianie się z sukcesami firmy.
Zasady Lean Management Lean Management: „szczupłe, odchudzone zarządzanie”. Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinela się w oparciu o zasady i narzędzia Toyota Production System (TPS). przenikają całą produkcję oraz logistykę materiałową firmy zaczynając od optymalizacji każdej pojedynczej czynności. Bez względu na to, czy chodzi o pojedyncze gniazdo montażowe, całą fabrykę czy sieć powiązanych fabryk – proces doskonalenia
Kaizen Kaizen: japońska filozofia zarządzania, której istotę stanowi nieustanne doskonalenie obejmujące każdego, w tym naczelne kierownictwo, średnie i niższe poziomy zarządzania oraz szeregowych pracowników. skupia się zawszena optymalizacji strumienia wartości.
Umów się na prezentację
Kontakt
ITM Sp. z o.o.
Wawrzyczka 13
10-762 Olsztyn

tel. +48 22 100 66 55
fax 22 100 32 09

itm@itm.com.pl
Dane rejestrowe:
NIP: 739-28-54-679
Regon: 510663071
KRS: 0000053744